Format pelaporan kerja projek ASK Tingkatan 3

September 07, 2021

Kerja Projek ASK Tingkatan 3 | Kerja Projek ASK Tingkatan 3 telah bermula Mac lalu dan akan berakhir pada Ogos nanti. Sangat penting untuk calon PT3 yang mengambil matapelajaran ASK untuk menyelesaikan kerja projek yang memberi 30% markah untuk matapelajaran ASK. Berikut merupakan format pelaporan untuk kerja projek ASK Tingkatan 3


pt3, format pelaporan kerja projek ASK Tingkatan 3, kerja kursus ask tingkatan 3, kerja projek ask tingkatan 3, kerja kursus pt3, kerja kursus ask,
Kerja Projek ASK Tingkatan 3


Format pelaporan kerja projek ASK Tingkatan 3


1.0  PENDAHULUAN
Tajuk kajian ini ialah xxx. Kajian ini mengintegrasikan mata pelajaran xxx dengan mengetengahkan Standard Pembelajaran x.x.x iaitu xxx. Kajian ini dijalankan bagi menunjukkan xxxxxx

2.0  CARTA GANTT

Rujuk Lampiran 

3.0  FASA PEMBANGUNAN ATUR CARA
Pembangunan atur cara melibatkan lima fasa iaitu analisis masalah, reka bentuk atur cara, pengekodan, pengujian dan penyahpepijatan serta dokumentasi.

(i)                Analisis masalah

Dalam fasa ini, pengatur cara akan:

(a)
Mengenal pasti masalah

Keperluan sistem
Windows 7
Keperluan perisian
Python 3.6.5
Sasaran pengguna
(b)
Input

Proses

Output

(c)
Menemu bual
Menyediakan skrip temu bual

Membuat soal selidik
Menyediakan item soal selidik

Pemerhatian
Statistik kemalangan jalan raya


(ii)             Reka bentuk atur cara
Dalam fasa ini, pengatur cara akan:

(a)
Menulis pseudokod
Mengenal pasti cara menulis pseudokod yang betul
(b)
Melukis carta alir
Mengenal pasti simbol-simbol carta alir
(c)
Mereka bentuk antara muka pengguna
Menggunakan arahan print / tkinter

(iii)           Pengekodan
Dalam fasa ini, pengatur cara akan:

(a)
Memilih bahasa pengaturcaraan
Python 3.6.5
(b)
Mengekod atur cara
Sintaks bahasa pengatur caraan Python (online /offline)

(iv)           Pengujian dan penyahpepijatan

Dalam fasa ini, pengatur cara akan:

(a)
Menguji atur cara
Mengesan dan membetulkan ralat
(b)
Mengenal pasti ralat
i)           Ralat sintaks
ii)         Ralat masa larian
iii)       Ralat logik

(v)             Dokumentasi

Dalam fasa ini, pengatur cara akan:

(a)
Menyediakan dokumentasi
i)                    Dokumentasi dalaman
ii)                  Dokumentasi luaran
a)      Dokumen pustaka
b)      Panduan pengguna


4.0  PELAPORAN PENGGUNAAN TEKNIK PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL BAGI SETIAP FASA PEMBANGUNAN ATUR CARA

FASA 1 : ANALISIS MASALAH
Teknik leraian
Masalah besar
Bahagian Kecil

FASA 2 : REKA BENTUK ATUR CARA
Teknik pengecaman corak

Persamaan
Perbezaan
Kira momentum

Kira daya impuls
Teknik
peniskalaan
Aspek-aspek penting
Kira momentum

Kira daya impuls


Teknik Pengitlakan
Penghasilan model dalam bentuk algoritma
PSEUDOKOD

CARTA ALIR


FASA 3 : PENGEKODAN
Teknik leraian
Teknik pengecaman corak
Teknik peniskalaan

Teknik pengitlakanTeknik leraian
Masalah besar
Bahagian Kecil
Menulis kod arahan bagi input, proses dan output
Pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar
Menulis kod input
Menulis kod proses
Menulis kod output
Teknik pengecaman corak

Persamaan
Perbezaan
Pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar
Menyediakan pemboleh ubah yang untuk menyimpan nilai
Sintaks kod arahan
Menulis kod input
Menulis kod proses
Menulis kod output
Teknik peniskalaan
Aspek-aspek penting
Pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar


Menulis kod input

Menulis kod proses dan kod outputFASA 4 : PENGUJIAN & PENYAHPEPIJATAN
Teknik leraian
Teknik pengecaman corak
Teknik peniskalaan
Teknik pengitlakanTeknik leraian
Masalah besar
Bahagian Kecil
Menguji atur cara dan menyahpepijat ralat
Menguji pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar
Menguji kod input
Menguji kod proses
Menguji kod output
Mengesan ralat
Membaiki ralat
Teknik pengecaman corak

Persamaan
Perbezaan
Menguji pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar
Kesilapan / kesalahan dalam pembangunan atur cara
Paparan mesej ralatPunca-punca ralat
Menguji kod input
Menguji kod proses
Menguji kod output
Mengesan ralat
Membaiki ralat
Teknik peniskalaan
Aspek-aspek penting
Menguji pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar

Menguji kod input


Menguji kod proses

Meguji kod output

Mengesan ralat

Membaiki ralat

Teknik pengitlakan
Penghasilan  model
Senarai semakFASA 5 : DOKUMENTASI
Teknik leraian
Teknik pengecaman corak
Teknik peniskalaan
Teknik pengitlakan


Teknik leraian
Masalah besar
Bahagian Kecil
Penyediaan dokumentasi
Dokumentasi dalaman
Dokumentasi luaran
§  Dokumen pustaka
§  Panduan pengguna
Teknik pengecaman corak

Persamaan
Perbezaan
Dokumentasi dalaman
Sumber rujukan
sumber rujukan bagi pengatur cara baharu
Dokumentasi luaran
sumber rujukan bagi pengguna akhir
Teknik peniskalaan
Aspek-aspek penting
Dokumentasi dalaman

Dokumentasi luaran (Dokumen pustaka)


Dokumentasi luaran (Panduan pengguna)

Teknik pengitlakan
Penghasilan  model


5.0  PENGHASILAN PRODUK
(screenshot coding & output python)

6.0  CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
-          Cth: Mencadangkan atur cara lebih ringkas dan cekap

7.0  PENUTUP
-          Membuat penilaian kendiri

8.0  LAMPIRAN

Buku Teks:
Wan Zaleha. Asas Sains Komputer Tingkatan 3. Selangor: Pan Asia Publications Sdn. Bhd. 2018.

Internet:

Wordnet (2006). WordNet Search – 2.1. Retrieved on November 30, 2006, from http://wordnet.princeton.edu
~ Sharing is caring from Cekgu Norazimah ~

You Might Also Like

0 comments

Sebarang bentuk komen adalah tanggungjawab anda. CN tidak akan bertanggungjawab ke atas komen yang tidak berhemah.

Terima kasih di atas komen-komen anda.